Hoppa till sidans innehåll

Gävle SS och GDPR

07 JUN 2018 16:25
Den nya dataskyddsförordningen (GDPR), som trädde i kraft 25 maj, innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas.
 • Uppdaterad: 10 JUN 2018 08:51

Med anledning av GDPR jobbar nu Gävle Simsällskap med att göra nödvändiga anpassningar i vårt medlemssystem och i övriga system/register. 

Inledning
Vi värnar om skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. Den här integritetspolicyn för behandling av personuppgifter beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter. 

Integritetspolicyn riktar sig till dig som anställd eller konsult, förtroendevald, deltagare på utbildning eller arrangemang, stipendiat, aktiv inom idrottsrörelsen, hyresgäst eller till dig som på något annat sätt kommer i kontakt med idrottsrörelsen. 

 

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
Denna policy omfattar behandling av personuppgifter som sker inom ramen för verksamhet bedriven av Sveriges Riksidrottsförbund (RF) (802002-8166), Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna (SISU) (802012-2845), SISU Idrottsböcker (Idrottsböcker) (556452-2273) och Stiftelsen Riksidrottsförbundets Idrottsinstitut Bosön (Bosön) (813600-0497). 

Inom idrottsrörelsen är det RF, SISU, Idrottsböcker, Bosön och/eller det/de övriga organisationer inom idrottsrörelsen som du har en relation med, som är personuppgiftsansvarig. 

RF, SISU, Idrottsböcker eller Bosön är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter delar med respektive organisation när du: 
ingår avtal med oss
har en fråga och/eller kontaktar oss
anmäler dig till någon av våra utbildningar
är anställd, konsult eller förtroendevald
söker jobb hos oss
besöker våra hemsidor och accepterar cookies
deltar i konferens eller annan mötesplats
deltar i aktivitet som ligger till grund för statistik och uppföljning
nyttjar våra tjänster eller applikationer
beställer en produkt av oss
registreras som kontaktperson för befintlig eller potentiell kund, partner eller leverantör registreras som kontaktperson hos oss för din organisation 

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 
Vi behandlar bara dina personuppgifter för vissa specifika ändamål och när vi har en laglig grund att göra det. 
RF, SISU, Idrottsböcker och Bosön behandlar personuppgifter för att: 
 bedriva ändamålsenlig verksamhet genom efterlevnad av stadgar eller bolagsordning
uppfylla rättsliga förpliktelser, exempelvis krav enligt bokförings- eller arbetsrättslig 
lagstiftning, rapportera till svenska samt utländska myndigheter 
publicera material i sociala medier och på hemsidor 
registrera kontaktuppgifter över exempelvis deltagare, anhöriga, företagsrepresentanter eller nätverk 

 • uppfylla våra kontraktuella åtagande i avtal 
 • genomföra projekt och satsningar 
 • sammanställa statistisk och följa upp verksamheten 
 • arrangera evenemang, konferenser och bidra till andra mötesplatser 
 • hantera rekryteringsprocesser och spontana jobbansökningar 
 • tillhandahålla nyhetsbrev och informationsutskick till medlemmar/kunder 
 • hantera medlems- och kundrelaterade ekonomiska transaktioner exempelvis utbetalning av statligt stöd eller köp av tjänst/produkt 
 • hantera och tilldela stipendium och utmärkelser, exempelvis elitidrottstipendiatet och RF:s förtjänsttecken 
 • administrera och bedriva utbildningsverksamhet, exempelvis på Idrottsfolkhögskolan 
 • tillhandahålla hemsidor och applikationer inklusive hänförlig support 
 • genomdriva idrottens sanktionssystem, exempelvis Riksidrottsnämnden, Dopingnämnden och LOK-stödsnämnden 
 • genomföra fystester och tillhandahålla idrottspsykologisk rådgivning 
 • utföra marknads- och kundanalyser för affärsutveckling, exempelvis i syfte att förbättra produktutbudet för SISU Idrottsböcker 
 • tillhandahålla personliga erbjudanden, vilka ibland kan vara baserade på hur du använder våra tjänster och ditt beteende i våra digitala kanaler. Detta gäller bland annat kunder till SISU Idrottsböcker. 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Vi har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom vår verksamhet. 

 

Ändamål med behandling 

 

Laglig grund 

Uppfylla rättsliga förpliktelser, exempelvis krav enligt bokförings- eller arbetsrättslig lagstiftning, rapportera till Skatteverket, Polismyndigheten, Försäkringskassan och andra svenska samt utländska myndigheter. 

Rättslig förpliktelse. 

Uppfylla våra kontraktuella åtagande i avtal. 

Fullgörande av avtal. 

Registrera kontaktuppgifter över exempelvis deltagare, anhöriga, företagsrepresentanter eller nätverk. 

Fullgörande av avtal vid befintlig avtal, annars intresseavvägning. 

Publicera material i sociala medier och på hemsidor. 

.Intresseavvägning eller samtycke. 

Administrera evenemang, konferenser och bidra till andra mötesplatser. 

Intresseavägning eller avtal. 

 

Ändamål med behandling 

Laglig grund 

Hantera rekryteringsprocesser och spontana jobbansökningar. 

Samtycke fram tills rekryteringsprocessen är avslutad. 

Tillhandahålla nyhetsbrev och informationsutskick till medlemmar/kunder. 

Intresseavvägning. 

Hantera medlems- och kundrelaterade ekonomiska transaktioner exempelvis utbetalning av statligt stöd eller köp av tjänst/produkt. 

Fullgörande av avtal vid köp av tjänst/produkt, rättslig förpliktelse och myndighetsutövning vid utbetalning av statligt stöd. 

Hantera och tilldela stipendium och utmärkelser exempelvis elitidrottstipendiatet och RF:s förtjänsttecken. 

Fullgörande av avtal. 

Administrera och bedriva utbildningsverksamhet, exempelvis på Idrottsfolkhögskolan. 

Uppgift av allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars fullgörande av avtal. 

Tillhandahålla hemsidor och applikationer inklusive hänförlig support. 

Fullgörande av avtal för hemsidor/applikationer där avtal eller allmänna villkor anges. 

Genomdriva idrottens sanktionssystem, exempelvis Riksidrottsnämnden, Dopingnämnden och LOK- stödsnämnden. 

Fullgörande av avtal. 

Genomföra fystester och tillhandahålla idrottspsykologisk rådgivning. 

Samtycke. 

Utföra marknads- och kundanalyser för affärsutveckling i syfte att förbättra produktutbudet samt utveckla system. 

Samtycke. 

Tillhandahålla personliga erbjudanden, vilka ibland kan vara baserade på hur du använder våra tjänster och ditt beteende i våra digitala kanaler. 

Samtycke. 

RF, SISU, Idrottsböcker och Bosön behandlar personuppgifter för att bedriva ändamålsenlig verksamhet genom efterlevnad av stadgar, bolagsordning eller stiftelseförordnande. Om vi önskar behandla dina personuppgifter för andra ändamål än de som är specificerade ovan och som är förenliga med de ursprungliga ändamålen kommer du att informeras särskilt om detta. Vi behandlar inte dina personuppgifter på ett sätt som är oförenligt med fördefinierade ändamål. 

När det gäller statistik och uppföljning får de insamlade personuppgifterna behandlas för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska 

ändamål utan att det anses oförenligt med de ursprungliga ändamålen om det finns lämpliga skyddsåtgärder för de registrerades rättigheter. Läs mer om dina rättigheter i avsnittet ”Vilka rättigheter har du?”. 

Vilka delar vi personuppgifter med?
Dina personuppgifter kan behövas delas med andra organisationer inom idrottsrörelsen för att vår verksamhet ska fungera, exempelvis vid bestraffningar enligt idrottens sanktionssystem. Vi kan även dela dina personuppgifter med andra, till exempel myndigheter, leverantörer och samarbetspartners, exempelvis för fullgörande av avtal eller vid rättslig förpliktelse. Innan vi delar dina personuppgifter säkerställer vi alltid att tillräckliga tekniska- och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas. 

Dina personuppgifter kan i vissa fall även överföras till organisationer i s.k. tredjeländer (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES). Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land. Tredjelandsöverföringar kan göras om något av följande villkor uppfylls: 

 • EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå i det aktuella landet, eller 
 • andra lämpliga skyddsåtgärderhar vidtagits, till exempel att standardavtalsklausuler (EU:s modellklausuler) som godkänts av EU-kommissionen används eller att mottagaren har 

bindande företagsbestämmelser (sk. Binding Corporate Rules, BCRs), eller 

 • det rör sig om ett undantag i en särskild situation, till exempel för att fullgöra ett avtal med dig eller om du ger ditt samtycke till den specifika överföringen, eller 
 • vid ett särskilt tillstånd av Datainspektionen 

Kommer dina personuppgifter att utsättas för 
automatiserat beslutsfattande?

Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter för automatiskt beslutsfattande vars beslut kan få rättsliga följder eller på liknande sätt i betydande grad påverka din situation utan att särskilt informera dig. Om vi vid något tillfälle använder automatiserat beslutsfattande informerar vi dig om de beslutsfaktorer som används, vad detta betyder för dig och vilka konsekvenser det kan få. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar endast dina personuppgifter om det finns en laglig grund, exempelvis för att fullgöra våra åtaganden i avtal eller i enlighet med gällande lagstiftning. 

Detta innebär exempelvis att vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal. Vi sparar även dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser, exempelvis för att efterleva kraven i gällande bokföringslagstiftning. 

Vi genomför en årlig bedömning om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår eller om det finns lagkrav på att spara dina personuppgifter. Om inte ändamålen kvarstår eller annat lagkrav gör att vi måste bevara dina personuppgifter ska personuppgifterna raderas. 

Vilka rättigheter har du?
Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till. 
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende organisationens behandling av dina personuppgifter. Vi ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får organisationen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Om du har ett konto i IdrottOnline kan du enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida. 
Du har i vissa fall rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter. Om du har ett konto i IdrottOnline kan du enkelt begära dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida. 

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. 

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad: 

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket 
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas 
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning 
  eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt 
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet 
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk 

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. 

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Det är den personuppgiftsansvarige som ska tillse att du kan utöva dina rättigheter. 

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende organisationens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se. 

Mer information om hur vi arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter

Förändringar av integritetspolicyn
Vi försöker hela tiden förbättra och utveckla vår verksamhet och stöd till idrottsrörelsen, och därför kan innehållet i denna integritetspolicy ändras över tid. Vi kommer inte inskränka dina rättigheter enligt den här policyn eller i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Om förändringarna är betydande meddelar vi detta på ett tydligare sätt, när vi är skyldiga att göra det enligt tillämplig lag. Läs gärna policyn emellanåt för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar. 

Om du vill veta mer
Om du har frågor eller synpunkter som gäller vår integritetspolicy för behandling av personuppgifter eller i övrigt har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att mejla This is a mailto link

 

Skribent: Ove Engberg
Epost: Adressen Gömd

Facebook Gilla GSS på Facebook

_______________________


Vi vill tacka vår sponsor

för det stöd vi fått


Gävle Simsällskap
vill tacka
alla sponsorer
som ställde upp i

Barncancersimmet
Swim of Hope
 
–––––––––––––––––––––

 

SWISH-nummer
till Gävle SS
1236 28 83 28

––––––––––––––––––––––––––––––

Gävle Simsällskap och Harnäs Skutskär Simsällskap tackar Dan Schröder på

Tack2

för den fina och funktionella prispallen. Den är väldigt uppskattad av simmarna!

Postadress:
Gävle SS - Simidrott
Lantmäterigatan 5
80264 Gävle

Besöksadress:
Gävle Simsällskap, Lantmäterigatan 5
80264 Gävle

Kontakt:
Tel: 026627090
E-post: This is a mailto link

Se all info